Sunday, April 17, 2016

Happy birthday, Jennifer Garner!Happy birthday to Jennifer Garner, born on this day in 1972 in Houston, Texas! Many happy returns!